ترک*ها و کند*ه*شد*گی*های د*یوار را با گچ بگیرید* و مراقب باشید* که خوب خشک شوند*، چون اگر گچ د*یوار هنوز خشک نشد*ه باشد* و شما شروع به کار کنید*، به آن آسیب می*رسانید* و مجبورید* د*وباره گچ*کاری...